F&F

Všeobecné obchodné podmienky

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
Vianočná súťaž F&F

ďalej len („Súťaž“)

 

Článok 1 Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľom a organizátorom Súťaže je spoločnosť TESCO STORES SR, a.s. so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31 321 828, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 366/B (ďalej len „Usporiadateľ”).

Článok 2 Miesto a čas konania Súťaže
Súťaž prebieha on-line prostredníctvom internetovej stránky Usporiadateľa www.F-F.com (ďalej len „Miesto konania“).

Súťaž prebieha v období od 03.12.2018 od 08:00 hod. do 14.12.2018 do 24:00 hod (ďalej len „Čas konania“).

Článok 3 Podmienky účasti v Súťaži
Súťaže sa môže zúčastniť akákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá v Čase konania Súťaže vyplní registračný formulár dostupný v Mieste konania Súťaže v rozsahu: meno, priezvisko a emailová adresa, splní všetky nižšie uvedené podmienky účasti v Súťaži a vyjadrí súhlas so znením týchto pravidiel a priebehom Súťaže (ďalej len „Súťažiaci“). Podmienky účasti v Súťaži sú nasledovné:

 1. Súťažiaci navštívi Miesto konania Súťaže (internetovú stránku www.F-F.com) priamo, alebo preklikom z Facebookovej stránky F&F Slovenská republika v ktorýkoľvek z dní obdobia trvania Súťaže v časti „Vianočná súťaž“;
 2. následne sa Súťažiaci riadne zaregistruje do Súťaže vyplnením registračného formulára dostupného v Mieste konania Súťaže;
 3. počet zapojení sa do Súťaže v Čase trvania Súťaže nie je obmedzený, avšak Súťažiaci sa môže v jeden deň zapojiť do Súťaže iba jedenkrát;
 4. Výhercom Súťaže sa môže stať iba Súťažiaci s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky;
 5. zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a im blízke osoby v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;

(ďalej len „Podmienky účasti“).

Článok 4 Priebeh Súťaže
Každý deň v Čase konania Súťaže zverejní Organizátor v Mieste konania Súťaže konkrétnu výhru pre príslušný deň, o ktorej získanie sa môže Súťažiaci uchádzať a registrovať sa do Súťaže o danú konkrétnu výhru vždy do 23:59 hod. príslušného dňa. V prípade, ak sa Súťažiaci rozhodne zapojiť v daný deň do Súťaže o konkrétnu výhru prislúchajúcu k tomuto dňu, vyplní registračný formulár. Kompletne vyplnený a dokončený registračný formulár Súťažiaci na záver odošle.

Následne bude Súťažiaci automaticky zaradený do Súťaže o výhru prislúchajúcu k danému dňu. Súťažiaci sa môže zapojiť aj opakovane (t.j. aj každý deň počas Súťaže) rovnakým spôsobom.

Článok 5 Vyhodnotenie Súťaže a výhry
Posúdenie splnenia všetkých podmienok účasti v Súťaži je pri každom Súťažiacom výhradne v kompetencii Usporiadateľa.

Výhercom dennej Výhry v Súťaži sa stane Súťažiaci, ktorého registrácia bola v danom dni v poradí päťdesiata (ďalej len „Výherca“). Vyhodnotenie Súťaže bude vykonané Usporiadateľom do 10 pracovných dní po skončení Času konania Súťaže bez prítomnosti verejnosti.

Usporiadateľ poskytne Výhercovi v každý deň trvania Súťaže nasledovné výhry:

Vyobrazenie Výhier v Mieste konania Súťaže je iba ilustračné. Organizátor si vyhradzuje právo zameniť Výhry za iné výhry zodpovedajúcej hodnoty.

Výhra bude odovzdaná Výhercovi prostredníctvom poštového doručovateľa, alebo kuriéra doručením na adresu určenú Výhercom a oznámenú Usporiadateľovi do 14 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia Súťaže. Za správnosť a aktuálnosť údajov potrebných na doručenie Výhry zodpovedá Výherca. Usporiadateľ nezodpovedá za krádež, stratu, poškodenie Výhry, jej nedoručenie alebo omeškanie s doručením, ktoré sú zapríčinené poštovým doručovateľom alebo kuriérom.

Výherca bude kontaktovaný Usporiadateľom do 14 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia Súťaže zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Výhercu zadanú pri registrácii do Súťaže. V prípade, ak Výherca na správu Usporiadateľa o výhre v Súťaži nebude reagovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 (pätnástich) kalendárnych dní, stráca nárok na výhru a Výhra pripadne ďaľšiemu Súťažiacemu, ktorý sa registroval do súťaže ako ďaľší v poradí. Tento Súťažiaci bude kontaktovaný Usporiadateľom rovnakým spôsobom a v prípade, ak nebude reagovať na oznámenie o Výhre do 15 (pätnástich) kalendárnych dní, Výhra nebude udelená.

Náhradný Výherca podľa vyššie uvedeného odseku bude kontaktovaný aj v prípade, ak e-mailová adresa Výhercu alebo niektorého z náhradných Výhercov bude neplatná alebo nebude v súlade s týmito Pravidlami.

Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti Výhry. Pokiaľ nie je uvedené inak, na Výhru sa nevzťahujú reklamácie. Výhru nie je možné vymáhať právnou cestou, ani poskytnúť alternatívne plnenie v peniazoch.

Článok 5 Vylúčenie Súťažiaceho
Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia vylúčiť z účasti na Súťaži Súťažiaceho, ktorý nespĺňa alebo poruší Podmienky účasti alebo tieto Pravidlá. Usporiadateľ zároveň vylúči Súťažiaceho, ktorý (i) svojím konaním v Súťaži porušuje právne predpisy (najmä využíva nepovolené technické prostriedky alebo iné podvodné konanie); (ii) zúčastní sa Súťaže v mene tretej osoby; (iii) zúčastní sa prostredníctvom profesionálnych výherných služieb alebo obdobných služieb; (iv) pokúša sa uspieť v Súťaži iným podvodným konaním v rozpore s Pravidlami.

Rozhodnutie Usporiadateľa o vylúčení, resp. nezaradení Súťažiaceho je konečné. V prípade, ak Usporiadateľ rozhodne o vylúčení Súťažiaceho z vyššie uvedených dôvodov po tom, čo mu bola odovzdaná Výhra, je vylúčený Súťažiaci povinný Výhru vrátiť Usporiadateľovi alebo uhradiť Usporiadateľovi finančnú čiastku rovnajúcu sa hodnote Výhry.

Článok 6 Osobné údaje
Súťažiaci svojou účasťou v súťaži udeľuje Usporiadateľovi ako prevádzkovateľovi v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas so spracúvaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa počas celej doby trvania súťaže, a to na účel prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry). Usporiadateľ ako prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že osobné údaje použije iba na vyššie uvedené účely.

Osobné údaje môžu byť v zmysle zákona o ochrane osobných údajov sprístupňované alebo poskytované spoločnostiam patriacim do skupiny Tesco, čím dochádza k ich cezhraničnému prenosu.

Osobné údaje môžu byť v mene Usporiadateľa spracúvane prostredníctvom sprostredkovateľa, a to: Hugo & Cat, so sídlom 22 Commercial Street, London E1 6LP

Osobné údaje, ktoré Súťažiaci poskytne Usporiadateľovi musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny je súťažiaci povinný o ich zmene bezodkladne informovať Usporiadateľa.

Článok 7 Záverečné ustanovenia
Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži udeľuje Usporiadateľovi súhlas so znením týchto Pravidiel. Súťažiaci zároveň berie na vedomie prípadnú povinnosť Výhru zdaniť v súlade s príslušnými právnymi predpismi v prípade, ak hodnota výhry presiahne zákonom stanovenú hranicu (pozn.: v čase zverejnenia Pravidiel je od dane z príjmu oslobodená výhra do výšky 350 EUR za jednu výhru).

Usporiadateľ si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek predčasne ukončiť, prípadne prerušiť bez predchádzajúceho upozornenia alebo uvedenia dôvodu v prípadoch, ak podľa posúdenia Usporiadateľa nebude možné zabezpečiť z technických alebo iných dôvodov riadny priebeh Súťaže.

Súťažiacemu nevzniká právny nárok na poskytnutie Výhry a Súťažiaci nie je oprávnený požadovať od Usporiadateľa namiesto Výhry akékoľvek alternatívne plnenie. Zároveň Súťažiaci nie je povinný Výhru prijať.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť Výhru inou výhrou porovnateľného typu a hodnoty a zmeniť podmienky odovzdania Výhry. Usporiadateľ si taktiež vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Pravidlá, vrátane obdobia trvania Súťaže, alebo Súťaž predčasne ukončiť.

Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá Súťažiacemu vznikla v dôsledku účasti na Súťaži alebo nedostupnosti/nefunkčnosti technických zariadení a sietí potrebných na priebeh Súťaže a účasť v nej.

Ďalšie podmienky Súťaže, ktoré nie sú upravené týmito Pravidlami, sa riadia príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Akékoľvek prípadné sťažnosti týkajúce sa Súťaže a jej priebehu je možné zaslať Usporiadateľovi na emailovú adresu: otazky@sk.tesco-europe.com kedykoľvek počas trvania Súťaže, najneskôr však do 3 dní od jej skončenia, inak na sťažnosť nebude prihliadnuté. Rozhodnutie Usporiadateľa o sťažnosti sa považuje za konečné.

Pravidlá súťaže sú k dispozícii na webovej adrese https://www.ffmoda.com/sk/vianocna-sutaz/ a v písomnej forme v sídle Usporiadateľa.

V Bratislave dňa 01.12. 2018

Všeobecné obchodné podmienky pre používanie internetových stránok www.ffmoda.com

(ďalej len „VOP“)

Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky a zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Tesco sú základom pre používanie internetových stránok www.ffmoda.com (ďalej uvádzaných ako „internetové stránky“), a tiež pre vzťahy medzi používateľom a Tesco Stores Limited (ďalej uvádzaným ako "Tesco"). Prosíme o dôkladné zoznámenie sa s VOP, keďže sa týkajú vašich práv
a povinností vyplývajúcich zo zákona. Pokiaľ nesúhlasíte s nižšie uvedenými všeobecnými podmienkami a/alebo so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Tesco, nepoužívajte internetové stránky, ani sa na nich neregistrujte. Upozorňujeme, že na používanie základných funkcií internetových stránok nie je potrebná žiadna registrácia. Registrácia je potrebná pre odoberanie newslettera.

 1. Používanie internetových stránok
 2. Zmeny
 3. Newsletter/registrácia
 4. Duševné vlastníctvo
 5. Ochrana osobných údajov
 6. Obmedzenia
 7. Dostupnosť internetových stránok
 8. Právna zodpovednosť spoločnosti Tesco
 9. Iné internetové stránky
 10. Reklama a sponzorované materiály
 11. Aplikované právo
 12. Používanie v zahraničí
 13. Rôzne ustanovenia
 14. Používanie internetových stránok

Prístup na internetové stránky je bezplatný a podlieha týmto VOP a zásadám ochrany osobných údajov. Používaním týchto internetových stránok súhlasíte so znenám týchto VOP a pravidiel ochrany osobných údajov.

Internetové stránky obsahujú informácie, materiály a fotografie kolekcie oblečení F&F, najmä informácie o aktuálnych kolekciách značky F&F, informácie o aktuálnych akciách a špeciálnych ponukách, adresách obchodov, kde možno tieto výrobky zakúpiť, tlačové informácie, video materiály a ďalšie veci týkajúce sa kolekcie F&F. Používateľ sa môže zoznámiť s materiálmi umiestnenými na internetových stránkach.

TIETO VOP NEOBMEDZUJÚ POUŽÍVATEĽSKÉ PRÁVA PODĽA USTANOVENÍ ZÁKONA

 1. Zmeny

Tieto obchodné podmienky môžu byť príležitostne zmenené, o čom bude používateľ informovaný. Príslušné informácie budú zverejnené na internetových stránkach. Predtým, než zmeny v používaní týchto internetových stránok vojdú do platnosti, bude používateľ príslušne informovaný. Ak používateľ nesúhlasí s novými VOP, musí prestať internetové stránky používať. Ak používateľ používa internetové stránky po dátume zavedenia uvedených zmien, znamená to, že prijíma nové VOP.

 1. Newsletter/registrácia

Na využívanie všetkých funkcií internetových stránok, napr. na prihlásenie sa na odber newslettera, sa musíte registrovať na internetových stránkach prostredníctvom internetovej adresy.

Registrovaný používateľ internetových stránok môže využívať očakávané a priebežne poskytované jedinečné ponuky a zľavy vzťahujúce sa k nákupu oblečenia značky F&F.

Používateľ sa zaručuje, že údaje uvedené pri registrácii sú úplné a správne.

V prípade akejkoľvek zmeny v osobných údajoch uvedených pri registrácii je používateľ povinný neodkladne vykonať príslušné zmeny.

 1. Duševné vlastníctvo

Obsah internetových stránok je chránený autorským právom, ochrannou známkou, právom k zabezpečenej databáze a ďalšími právami duševného vlastníctva. Tento obsah možno stiahnuť a zobraziť na monitore používateľa, uložiť v elektronickej podobe na disk (ale nie na serveri alebo inom dátovom úložisku pripojenom k sieti),vytlačiť v jednej kópii iba pre osobné potreby používateľa, nekomerčné použitie, za predpokladu, že bude použitý bez dotknutia všetkých vlastníckych práv a informácií
o právach používateľa. Akákoľvek iná reprodukcia, úpravy, kopírovanie, šírenie alebo použitie pre komerčné účely týchto materiálov alebo obsahu internetových stránok sa bez písomného súhlasu spoločnosti Tesco zakazuje.

V súlade s týmito VOP používateľ nedostane licenciu na používanie akejkoľvek obchodnej značky uvedenej na internetových stránkach, vrátane obchodnej značky F&F alebo pridružených obchodných značiek, vrátane, nie však výlučne, obchodných značiek spoločnosti Tesco.

 1. Obmedzenia

Je zakázané internetové stránky používať za týmito účelmi:

V prípade, ak budú materiály používateľa zverejnené na internetových stránkach, spoločnosť Tesco si vyhradzuje právo odmietnuť zverejnenie týchto materiálov na internetových stránkach alebo už zverejnený materiál odstrániť.

Používateľ uhradí spoločnosti Tesco všetky straty, záväzky, náklady a výdavjy vzniknuté z opodstatnených dôvodov spoločnosti Tesco, rovnako ako náhradu škody vzniknutú spoločnosti Tesco na základe rozhodnutia príslušného súdu a všetky poplatky spojené s vysporiadaním uzatvoreným spoločnosťou Tesco v súvislosti s:

 1. Ochrana osobných údajov

Súvisiace ustanovenia možno nájsť v príslušnej časti zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Tesco, ktorá je prístupná prostredníctvom internetových stránok spoločnosti Tesco na adrese: http://ffmoda.com/sk/ochrana-cookies/

 

 1. Dostupnosť internetových stránok

Hoci zamestnanci služby vyvíjajú všetko úsilie poskytnúť používateľom služby v najvyššej kvalite, internetové stránky neposkytujú záruku, že služby na nich dostupné budú spĺňať očakávania používateľov. Spoločnosť Tesco nemôže zaručiť bezproblémovú službu. V prípade akéhokoľvek problému so službou nás kontaktujte – admin@ffmoda.com. Po prijatí oznámenia zamestnanci služby zaistia, aby bol problém odstránený čo najskôr.

Prístup používateľa na internetové stránky môže podliehať dočasným obmedzeniam z dôvodu vykonávania opráv alebo údržby či zavádzania nových možností či služieb. Spoločnosť Tesco bude usilovať o sprístupnenie služby v čo najkratšom možnom čase.

 1. Právna zodpovednosť spoločnosti Tesco

Internetové stránky sú dostupné spoločnosťou Tesco bez akýchkoľvek istôt a záruk. Riziko spojené
s používaním internetu leží na používateľovi.

Internetové stránky poskytujú prístup k materiálom z iných internetových stránok a zdrojov. Hoci sa spoločnosť Tesco snaží o to, aby materiály zverejnené na internetových stránkach boli bezchybné, relevantné a vysokej kvality, nemôže niesť zodpovednosť, ak nie sú tieto požiadavky splnené. Spoločnosť Tesco nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za dôsledky  použitia týchto informácií alebo za technické problémy týkajúce sa prevádzky internetových stránok. Ak je spoločnosť Tesco informovaná o akýchkoľvek nepresnostiach v materiáloch zverejnených na internetových stránkach, vyvinie všetko úsilie na ich odstránenie tak rýchlo, ako je to možné.

Spoločnosť Tesco najmä vyhlasuje, že nenesie zodpovednosť za:

V plnom rozsahu povolenom platnými zákonmi používateľ súhlasí, že spoločnosť Tesco nemôže byť voči nemu ani tretím osobám zodpovedná za sekundárne alebo nepriame škody (vrátane, nie však výhradne za stratu príjmov, ušlý zisk, stratu očakávaných úspor, vznik zbytočných nákladov, stratu súkromia a stratu dát) alebo akýchkoľvek nepriamych, špecifikovaných alebo iných škôd vzniknutých používaním internetových stránok alebo s nimi súvisiacich.

Žiadne znenie VOP nezahŕňa právnu zodpovednosť spoločnosti Tesco za osobné zranenie alebo smrť, ktorá vznikla v dôsledku nedbalosti zo strany spoločnosti Tesco.

 1. Internetové stránky tretích strán

Pre pohodlie používateľov internetových stránok sú tieto poskytované s odkazmi na iné internetové stránky alebo materiály, ktoré nie sú pod kontrolou spoločnosti Tesco. Spoločnosť Tesco nenesie zodpovednosť za obsah sprístupnený na internete, na stránkach na ktoré smerujú odkazy
z internetovej stránky alebo na akékoľvek iné miesto nachádzajúce sa mimo internetové stránky.

 1. Reklama a sponzorované materiály

Na niektorých miestach internetových stránok sa nachádza reklama alebo sponzorované materiály. Poskytovatelia reklamy a sponzori nesú zodpovednosť za zaistenie, že materiál nimi poskytnutý na zverejnenie na internetových stránkach je v súlade s príslušnými predpismi. Spoločnosť Tesco nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby či nepresnosti v reklame a sponzorovaných materiáloch.

 1. Aplikované právo

Právo aplikované na tieto VOP je anglické právo, a všetky spory podliehajú výlučnej právomoci anglických súdov.

 1. Používanie stránok v zahraničí

Internetové stránky neposkytujú záruku, že materiály zverejnené na internetových stránkach budú vhodné a dostupné mimo Spojené kráľovstvo. Zakazuje sa používať internetové stránky v krajinách, kde je ich obsah nelegálny alebo nie je povolený. Ak sa používateľ rozhodne používať stránky na území mimo Veľkú Britániu, činí tak z vlastnej iniciatívy a nesie zodpovednosť za súlad s miestnymi zákonmi.

 1. Rôzne ustanovenia

Pre používateľov môžu byť na internetových stránkach organizované súťaže s cenami, ich podmienky sú vždy a individuálne určené v samostatných predpisoch.

Pre používateľov, ktorí využívajú možnosť odberu newslettera, budú e-mailové kupóny zasielané
e-mailom na uplatnenie v súlade s pravidlami uvedenými v týchto kupónoch.

Je zakázané prevádzať, poskytovať na nich licenciu či inak predávať svoje práva za týchto podmienok.

Pokiaľ je niektoré ustanovenie týchto VOP príslušným súdom považované za neplatné, neplatnosť tohto ustanovenie nebude mať vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP, ktoré zostanú úplne záväzné.

V situácii, keď používateľ tieto VOP poruší a spoločnosť Tesco bude takúto skutočnosť ignorovať, Tesco bude i naďalej oprávnené uplatňovať svoje práva a náhradu v neskoršej dobe alebo za akejkoľvek inej situácie, v ktorej používateľ poruší tieto podmienky.

Spoločnosť Tesco nenesie zodpovednosť za akékoľvek porušenie týchto obchodných podmienok, vzniknutých za podmienok, ktoré sú mimo jeho kontrolu.

Osoby, ktorých sa tieto obchodné podmienky netýkajú, nemajú žiadne právo na uplatňovanie týchto obchodných podmienok podľa britského zákona o zmluvách (práva tretích strán) z roku 1999. Toto odmietnutie zodpovednosti neovplyvňuje práva a odškodnenia tretích strán podľa iných zákonov.

Internetové stránky sú vlastnené a prevádzkované Tesco Stores Limited. Tesco Stores Limited je spoločnosť registrovaná v Anglicku a Walese, adresa oficiálneho sídla je: Tesco Stores Ltd, Falcon Way, Shire Park, Welwyn Garden City, Herts, AL7 1GA.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte – admin@ffmoda.com

Registračné číslo spoločnosti: 519500, DIČ  GB220 4302 31

Platné a účinné od: 17.05.18

Módne novinky a najvýhodnejšie ponuky dostanete prostredníctvom emailu.

Za účelom zabezpečenia najlepšieho užívateľského komfortu na našich webových stránkach sme nastavili cookies na vašom počítači. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto webovej stránky, vyjadrujete tým súhlas s používaním cookies na webovej stránke a s jej nastavením. Viac informácií tu. Zavrieť >